Seminari Panikkar: Studium

Definim el treball d’aquest seminari, com un estudi meditat des d’una perspectiva intercultural. Estudi, vol dir un treball de lectura i recerca intel·lectual i acadèmica. El toc meditatiu, vol dir aturar-se i fer silenci per deixar un espai a la contemplació. Una mena d’hermenèutica doble de recerca-estudi i quietud-meditació, que permet un espai al text treballat per què aquest se’ns doni i ens parli.

Un treball inspirat pel mètode (camí) de la disciplina índica que el mateix Panikkar ens assenyala: śravaṇa, manana, nididhyāsana i samādhi, és a dir, l’art d’escoltar, pensar, meditar i contemplar.

Per l’Índia la tasca del filosofar es tracta d’un estudi, d’un escoltar la tradició (śravaṇa) guiat per un mestre (guru), d’una reflexió crítica (manana), d’una meditació (nididhyāsana) i d’una absorció o unificació (samādhi), que alhora necessita d’un yoga, una disciplina pràctica, una ascesi.

Mètode que recorda la nostra medieval Lectio Divina:Lectio: primer cal llegir atentament, recollir allò que la tradició ens ofereix.

Meditatio: meditar-ho, reflexionar, discriminar, discernir, pensar-ho amb una certa profunditat.

Oratio: cal, però, en algun moment cessar la nostra activitat d’investigació i estudi, i des d’una atenta escolta, deixar un espai per què sigui la mateixa paraula o el propi text el que ens parli.

Comtemplatio: finalment serà en el silenci on es podrà produir la visió, la intuïció, la il·luminació, l’experiència reveladora d’una presència del real en la que sentir-nos significativament partícips.

Els textos objecte del nostre estudi meditat són sobretot aquells que ens poden donar accés als fonaments d’altres grans tradicions filosòfiques i de saviesa, i obrir-nos així a aquest nou i inevitable espai de diàleg inter-cultural que, com diu Panikkar, ens situa davant el repte d’un obligat diàleg intra-cultural que ens cal afrontar.

Des del curs 2015-2016, l’espai per la posada en comú en diàleg del treball d’estudi és l’Aula Ferrater Mora de la Biblioteca del Barri Vell de la UdG. We define the work of this seminar as a meditated study from an intercultural perspective. Study means a work of reading and intellectual and academic research. The meditative touch means to stop and make silence to leave a space for contemplation. A kind of double hermeneutics of research-study and stillness-meditation, which allows a space to the worked text so that it gives itself to us and speaks to us.