El Vedanta-advaita hindú

brahman satyaṃ jaganmithyā jivo brahmaiva nāparaḥ

L’única realitat és brahman, el món és irreal, el jo individual no és sinó brahman

                                                                                                                                                            Śaṅkara

 

Aquest curs ens vam centrar en l’estudi del Vedānta-advaita, l’escola filosòfica de més volada de l’hinduisme, i amb aquest treball acostar-nos a l’anomenada saviesa no-dual (advaita: ‘adual’).

Es podria expressar l’essència del Vedānta-advaita d’aquesta forma: només existeix brahman, realitat adual, única, simple. La pluralitat del món és una aparença irreal, una il·lusió (māyā) fonamentada en la ignorància (avidyā). Llavors, la presó del saṃsāra, la interminable espiral de naixements i la transmigració, el món de la ignorància, el desig, l’acció, del plaer i el dolor, no existeix ni mai ha existit. L’essència última, el sí mateix (ātman) del individu (jīva) no pot ser sinó brahman. Aquest individu il·lusori s’allibera il·lusòriament de la esclavitud il·lusòria quan experimenta/realitza aquesta Veritat i desperta al coneixement, s’adona, de la seva naturalesa infinita, que mai havia perdut.

La recent edició bilingüe del Vedāntasāra, va ser l’eina per el nostre treball:

  • Yogindra, Sadananda (2009). Vedāntasāra. La esencia del Vedānta. Calderón, Javier Ruiz (ed.). Madrid/Barcelona: Trotta/UB.

Es tracta d’un manual del segle XV del mateix Vedānta-advaita, utilitzat per aquesta escola com a introducció pels novicis a l’estudi dels seus principis fonamentals. Pel seu caràcter sistemàtic, clar i concís, aquesta és una de les millors introduccions per l’estudi del pensament del Vedānta-advaita i una preparació per l’estudi de les grans obres d’aquesta escola hindú. Una excel·lent edició castellana comentada de forma rigorosa, extensa i esplèndida per Javier Ruiz Calderón. Tota una magistral lliçó sobre el Vedānta-advaita. Tot i que l’edició del text és acadèmicament molt acurada, també, com diu ell mateix en el pròleg, hi ha una intencionalitat de recerca i pràctica espiritual darrera d’aquest treball.

Treball que vam acompanyar amb les monografies:

  • Calderón, Javier Ruiz (2008). Breve historia del hinduismo. De los vedas al siglo XXI. Madrid: Biblioteca Nueva.
  • Deutsch, Eliot (1999). Vedânta Advaita. Una reconstrucción filosófica[1969]. Madrid: Etnos.
  • Martín, Consuelo (2005).  Śankara. La visión advaita de la realidad. Madrid: Dilema.

A finals del curs vam convidar Javier Ruiz Calderon a fer una conferència en aquesta facultat, amb el títol Vedānta: la experiència de la Unidad. El yoga del conocimiento (jñāna yoga).