Mario Santos Sousa

Mario Santos Sousa (Universidad Complutense de Madrid) va participar com  a professor invitat a les Lliçons Ferrater Mora impartides per Daniel Dennett amb el títol “Evolving Minds: From Bacteria to Bach and Back”, el 2015.

Aquí podreu trobar més informació sobre Mario Santos Sousa.