Begonya Saez

Begonya Saez Tajafuerce (Universitat Autònoma de Barcelona) va participar a les Lliçons Ferrater Mora a càrrec de Judith Butler, el 2020.