Otras publicaciones

La Càtedra també ha participat decisivament en la publicació dels llibres que han resultat de jornades o simposis en els quals ha estat directament involucrada. Destaquem en aquest sentit: